ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Azuze là một giải pháp cloud tích hợp toàn diện được sử dụng để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng thông qua mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu của Microsoft. Các công cụ tích hợp, DevOps và một cộng đồng hỗ trợ bạn xây dựng hiệu quả từ các ứng dụng di động đơn giản đến các giải pháp có quy mô lớn.

 

1.  Azure fundamentals

2. Create an Azure account

 

3. Cloud Concepts - Principles of cloud computing

 

4. Core Cloud Services - Azure architecture and service guarantees

 

5 Core Cloud Services - Azure compute options

 

6. Core Cloud Services - Manage services with the Azure portal

 

7. Core Cloud Services - Azure networking options

 

8. Apply and monitor infrastructure standards with Azure Policy

 

9. Predict costs and optimize spending for Azure

 

10. Core Cloud Services - Introduction to Azure

 

11. Control and organize Azure resources with Azure Resource Manager

 

12. Introduction to Microsoft 365 core services and features

 

13. Implement a code workflow in your build pipeline by using Git and GitHub

 

14. What is Microsoft 365?

 

15. Introduction to teamwork in Microsoft 365

 

16. Run quality tests in your build pipeline by using Azure Pipelines

 

17. Scan code for vulnerabilities in Azure Pipelines

 

18. Create a build pipeline with Azure Pipelines

 

19. Introduction to security in Microsoft 365

 

20. Introduction to Microsoft 365 unified endpoint management

 

21. Introduction to Azure virtual machines

 

22. Select a cloud deployment model

 

23. Create a Windows virtual machine in Azure

 

 

24. Move to a modern desktop with Microsoft 365

 

25. Get started with Azure DevOps

 

Trang chủ MICROSOFT 1. Quản trị hệ thống (Administrator)